Oer Maeykehiem

Maaike muoike
Stifting Maeykehiem waard yn 1965 oprjochte op inisjatyf fan âlden fan bern mei in ferstanlike beheining. Yn 1969 kamen de earste fjour bern by Maeykehiem. De namme Maeykehiem is ôfkomstich fan Marijkemuoi, de earenamme foar Prinsesse Maria Louise van Hessen-Kassel.

De echtgenoate fan stedhâlder Johan Willem Friso libbe fan 1688 oant 1765 en wenne it grutste part fan har libben yn Fryslân. Nei it ferstjerren fan Johan Willem Friso waard Marijkemuoi regintesse fan it stedhâlderskip Fryslân, Grinslân en Drinte. Yn dy rol waard se by de Fryske befolking tige dierber. Hja krige de poppenamme Maaike muoike (muoike Marijke).

Maaike muoike waard ferneamd om har ynnimlike karakter en beskieden foarkommen. Hja sette har yn foar it wolwêzen fan earmen, siken en âlderein. Sa soe se har lakei geregeld mei in pantsje fersterkjende hinnesop by minsken del stjoere. It ferhaal giet dat se, as se yn har draachkoets troch de strjitten fan Ljouwert ried, altyd sûkerguod struide foar de jongelju op ’e dyk. Doe’t har taak as regintesse der op siet, bleau se yn Ljouwert wenjen. Fan 1731 oant har dea yn 1765 wenne se yn it Prinsessehof yn de Grutte Tsjerkestrjitte.