Stichting ta Stipe oan Maeykehiem

De Stichting ta Stipe realisearret fernijende en kwaliteitsferbetterjende projekten foar Maeykehiem. De Stichting hat bygelyks it âlde plysjeburo yn Sint Nyk kocht om der in deibesteging foar kliïnten fan te meitsjen.

De Stichting ta Stipe besjocht alle jierren yn oerlis mei de Direksje fan Maeykehiem hokker projekten sy bekostigje kin. Dêrby giet it om inisjativen dy’t net mei soarchjild finansiere wurde kinne, mar fan grut belang binne foar kliïnten.

Foto: Peter Wassing.
Sint Nicolaasga. Foto t.b.v. website.
Opdracht 150 km. t.a.v. Laura Bossink

De Stichting ta Stipe oan Maeykehiem kriget jilden út testamintêre beskikkings, jeften fan partikulieren, it bedriuwslibben en serviceklups.

Foar mear ynformaasje oer De Stichting ta Stipe oan Maeykehiem kinne jo terjochte op www.steunmaeykehiem.nl.

ANBI Stichting tot Steun