Hier vindt u de laatste info over de (ver)nieuwbouwplannen.

Hier vindt u de laatste info over de (ver)nieuwbouwplannen.

Hier vindt u de laatste info over de (ver)nieuwbouwplannen.

Nieuwbouw

We zijn met u in gesprek geweest

(Ver)nieuwbouw
Het gaat goed met Maeykehiem. In de afgelopen jaren hebben we gewerkt aan een stevig fundament. Zowel op inhoud van zorg en begeleiding en op bedrijfsvoering. We kunnen en willen verder als kleinschalige organisatie. En daar is voor nodig dat we investeren in renovatie en nieuwbouw. Dat is nodig om kwaliteit van zorg te verbeteren; de zorgexploitatie te verbeteren; en een forse stap te maken in duurzaamheid. We willen hiermee de kwaliteit van zorg verder verbeteren en ons Hiem verduurzamen voor een vitale en duurzame toekomst. En hiermee zorgen we er ook voor dat we een aantrekkelijke werkgever en partner blijven voor medewerkers, het dorp en haar ondernemers.

Inloopsessies en terugkoppelsessies (ver)nieuwbouw
Op dinsdag 30 januari en maandag 5 februari 2024 organiseerde Maeykehiem een tweetal inloopsessies over de (ver)nieuwbouwplannen voor Maeykehiem. Tijdens de inloopsessies toonden we platen en afbeeldingen van de plannen. De plannen zijn door ons ontwikkeld en nog aanpasbaar. Participatie en inbreng van het dorp en omwonenden vinden we erg belangrijk. Met een reactie formulier was u in de gelegenheid om een reactie, idee of tip te geven op de plannen. De reacties hebben we gebundeld en worden hieronder kort toegelicht.  Tijdens de terugkoppelsessies van maandag 26 februari en dinsdag 5 maart 2024 was er gelegenheid om eventuele vragen hierover te stellen. En lagen de platen en afbeeldingen van de plannen ter inzage.

Grote belangstelling
Tijdens de inloopsessies en de terugkoppelsessies hebben wij veel mensen mogen ontmoeten. Buren, mede-dorpsbewoners, ondernemers en andere belangstellenden.  We zijn blij met deze grote belangstelling die er is voor onze plannen, enthousiaste reacties maar ook kritische opmerkingen en vragen. We stellen alle reacties erg op prijs. Het was fijn om hier met elkaar open over in gesprek te gaan.

Toelichting op de reacties:

Toegangsweg

Verreweg de meeste opmerkingen gaan over de toegangsweg de Bouwen. De gemeente is in eerste instantie verantwoordelijk voor de toegangswegen richting het terrein van Maeykehiem.  We zullen de ideeën die uit de inloopdagen naar voren zijn gekomen met hen delen en de noodzaak voor een duurzame en veilige oplossing benadrukken, zowel voor het autoverkeer als voor voetgangers en fietsers.      Wij realiseren ons dat de bouwplannen invloed hebben op de verkeersbewegingen naar ons terrein. Wij hebben geen directe invloed op de infrastructuur maar zullen dit onderwerp bespreken met de gemeente en het dorp. Daar waar we wel invloed op hebben zullen we onze verantwoordelijkheid nemen.

Door de uitbreiding van het aantal woningen op het Hiem zullen er meer medewerkers nodig zijn voor de zorg en begeleiding van onze bewoners. Om deze toename aan verkeersbewegingen te verminderen kijken wij naar verschillende opties. We gaan bijvoorbeeld medewerkers stimuleren om meer met de fiets naar het werk te komen. Ook gaan wij onderzoeken of wij de roosters zo kunnen wijzigen dat er per dag minder medewerkers van en naar ons terrein hoeven te komen. Sowieso wordt de verkeersbeweging naar ons Hiem vermindert omdat de bewoners van Langweer, op termijn, op het terrein aan de Bouwen komen wonen. Daarmee komt het dagelijks vervoer van en naar de dagbesteding te vervallen. Samen met de masterplancommissie willen we dorp-breed kijken naar verkeersproblematiek in het dorp.

Parkeersituatie

Veel reacties op de formulieren gaan over het parkeren. Op dit moment hebben we te weinig parkeergelegenheid op het terrein. Daarom kijken we naar extra parkeermogelijkheden, bij voorkeur aan het begin van het Hiem. Hierdoor verminderen we verkeersbewegingen op het Hiem en zorgen we voor een verbeterde veiligheid voor onze bewoners. Ook voor gebruikers van het zwembad, die vaak moeten zoeken naar een parkeerplek. In onze plannen willen we het parkeren faciliteren op een nieuwe plek, aan de rand van ons terrein. Hiermee willen we parkeeroverlast op de toegangsweg wegnemen. Ook vragen we bij de gemeente of zij meer willen handhaven op het foutief parkeren op de toegangsweg. De exacte grootte van de parkeersituatie hebben we nu nog niet in beeld, hier doen we nog onderzoek naar. We zijn voornemens om de buffer die overblijft te versterken met beplanting die zoveel mogelijk wintergroen blijft.

Inrichting terrein en omgeving

De ideeën en suggesties voor de inrichting op het terrein en de omgeving nemen we mee in de verdere uitwerking van onze plannen. Het behoud van de wandelverbinding naar de vijver is voor ons van belang. We onderzoeken waar we groen kunnen verdichten. Daarnaast bespreken we de ideeën ook met de gemeente de Fryske Marren. Ook ideeën voor een mogelijk voedselbos nemen we mee.

Bebouwing

We nemen alle tips en ideeën mee voor de gebouwen, zoals het mogelijk toepassen van groen op platte daken. Maeykehiem wil innovatief (bijv. prefab) en duurzaam bouwen. We onderzoeken ook de mogelijkheden van circulair en biobased bouwen. Vanzelfsprekend letten we op kwaliteit, duurzaamheid en lokaal ondernemerschap. De nieuwbouw wordt één bouwlaag hoog, enkel op het vernieuwde hoofdgebouw willen we gedeeltelijk twee lagen.

Bedrijfsvoering

Op het gebied van bedrijfsvoering hebben we ook goede tips en ideeën ontvangen. Eén van de onderdelen is met hoeveel plekken het Hiem wordt uitgebreid. In de plannen (fase 1, 2 en 3) wordt nu uitgegaan van een uitbreiding op het Hiem van ongeveer 47 plekken, waarvan een derde deel van deze cliënten overdag al dagbesteding ontvangen op het terrein. De effectieve groei in het aantal mensen dat overdag bij Maeykehiem is, is dus minder dan de uitbreiding.

In de bijlage (vraag en antwoord) ziet u een overzicht van alle reacties voorzien van een antwoord.

Ruimtelijke onderbouwing

Praatplaat

Situatie 26-32

Schets 

Presentatiebladen A3

Vervolgstappen
De volgende stap is het in gesprek gaan met de gemeente. En hen informeren over onze plannen en de reacties die we hier tijdens de inloop- en terugkoppelsessies over hebben ontvangen, zoals hierboven beschreven.

Wanneer we over meer of nieuwe informatie beschikken zetten we dit op deze webpagina. Nogmaals hartelijk dank voor uw belangstelling en reactie.

Eventuele vragen of opmerkingen kunt u blijven sturen naar nieuwbouw@maeykehiem.nl

Met vriendelijke groet,

 

Trijn van der Meulen, bestuurder

21-03-2024