Wet zorg en dwang

In 2020 is de BOPZ vervangen door de Wet zorg en dwang (Wzd). De Wzd regelt de voorwaarden waaronder onvrijwillige zorg mag worden toegepast, evenals de rechten van mensen met een verstandelijke beperking of psychogeriatrische aandoening.

Bestuurlijke afspraken Wet zorg en dwang

Het ministerie van VWS heeft besloten om de Wet zorg en dwang te verbeteren. De wet is ingewikkeld en geeft veel administratieve last voor medewerkers.

Vanaf 1 januari 2024 gelden nieuwe afspraken voor het stappenplan dat zorgaanbieders volgen bij onvrijwillige zorg. Deze afspraken staan in de Bestuurlijke Afspraken Wet zorg en dwang (Wzd). Maeykehiem zal deze Bestuurlijke Afspraken volgen.

De afspraken zijn een eerste stap in het vereenvoudigen van de Wzd en het stappenplan. En daarmee in het verminderen van de administratielast voor medewerkers. Dat is hard nodig. Maeykehiem maakt zich zorgen over de regeldruk in de zorg. Met de nieuwe afspraken wordt een begin gemaakt om de regelgeving te verbeteren, maar ze gaan nog niet ver genoeg.

Wat gaat er veranderen?

De Bestuurlijke Afspraken Wzd maken het mogelijk om meer maatwerk toe te passen. Zo kunnen we, in overleg met de cliënt/vertegenwoordiger, afspreken op welke termijn we de onvrijwillige zorg evalueren (nooit langer dan zes maanden). En welke deskundige we conform de bestuurlijke afspraken daarbij betrekken. En er zijn afspraken gemaakt die de rechtspositie van cliënten versterken. Zoals het beter betrekken van cliënten of vertegenwoordigers bij de besluitvorming over onvrijwillige zorg. Hierbij hoort ook het informeren van cliënten over de cliëntenvertrouwenspersoon Wzd (cvp) en de mogelijkheid om een ‘second opinion’ aan te vragen.

Terug naar de bedoeling van de wet

Uitgangspunt voor Maeykehiem is dat de cliënten zoveel mogelijk vrijheid houden om zelf hun leven in te richten. Onze visie op onvrijwillige zorg is ‘nee, tenzij …’. Deze visie staat ook centraal in de Wet zorg en dwang. In de praktijk blijkt echter dat de uitvoering naar de letter van de wet knelt. We hopen dat de toekomstige wetswijziging hier fundamentele veranderingen in brengt. Zodat medewerkers op basis van vertrouwen en professionele richtlijnen de ruimte krijgen om professionele afwegingen te maken. Uiteraard in dialoog met cliënten en vertegenwoordigers.

Maeykehiem is bezig met de voorbereiding om te kunnen werken met deze bestuurlijke afspraken, dit zal in de loop van 2024 gereed zijn. Een belangrijk onderdeel in de voorbereiding is het goed informeren van cliënten, verwanten en medewerkers.

Wilt u meer informatie over de Wzd, dan verwijzen wij u naar deze links:

Brochure Wet zorg en dwang voor mensen met een verstandelijke beperking

Brochure Wet zorg en dwang voor familie 

Brochure De cliëntenvertrouwenspersoon voor mensen met een verstandelijke beperking 

Clientvertrouwenspersoon Wzd

Ontvang jij of ontvangt jouw familielid onvrijwillige zorg volgens de Wet zorg en dwang (Wzd), dan kun je ondersteuning vragen van de cliëntenvertrouwenspersoon Wzd. Bijvoorbeeld als je iets moet, maar eigenlijk niet wilt. Of wanneer je iets niet mag, maar wel heel graag wil. In deze situaties kun je de vertrouwenspersoon van Quasir inschakelen. Ook de wettelijk vertegenwoordiger kan deze hulp inschakelen. Hieraan zijn geen kosten verbonden. 

De  cliëntvertrouwenspersoon voor Maeykehiem is Sippie Stoelwinder (Quasir). U kunt haar bereiken via  085-4874012 / 06-82044353 of per mail via sippiestoelwinder@quasir.nl. 

Voor meer informatie klik hier of kijk op www.quasir.nl