ANBI

Stichting Maeykehiem is aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Sinds 1 januari 2014 hebben ANBI's een publicatieplicht. Op deze pagina vindt u alle gegevens van Maeykehiem.

Naam: Stichting Maeykehiem

RSIN: 002894014

KvK: 41000996

Bezoekadres: Bouwen 17, 8521 KN te Sint Nicolaasga

Telefoon: 0513-433800

E-mail: info@maeykehiem.nl

Website: www.maeykehiem.nl

Bestuurssamenstelling: De stichting kent een eenhoofdig Raad van Bestuur. Dit is Trijn van der Meulen. Zij staat onder toezicht van een Raad van Toezicht (RvT).

Beloningsbeleid: De bestuurder en de RvT ontvangt salaris binnen de wetgevingsregels van de Wet Normering Topinkomen (WNT). Dit wordt gepubliceerd in de jaarrekening. Bij de werkzaamheden wordt de governancecode zorg gehanteerd. De gemaakte onkosten van de bestuurder worden jaarlijks hier op de website geplaatst.

Doelstelling: De Stichting Maeykehiem levert zorg en dienstverlening aan mensen met een verstandelijke handicap in Friesland.

Lange termijn beleidsdoelen van Maeykehiem:

  • Goede kwaliteit van zorg en begeleiding voor de cliënten;
  • Investeren in de inhoudelijke ontwikkeling van medewerkers volgens methodieken als TripleC, LACCS etc.;
  • Behoud en doorontwikkeling van het Hiem (terrein) met passende huisvesting en faciliteiten die beschutting, veiligheid en interactie bieden;
  • Een (financieel) duurzaam gezonde organisatie zijn om deze doelen te realiseren.

De geboden kwaliteit binnen Maeykehiem: Binnen Maeykehiem reflecteren we continu op de geboden kwaliteit van zorg en begeleiding. Daarnaast monitoren we op de lange termijn doelen en andere ontwikkelingen. Dit doen we jaarlijks in het kwaliteitsrapport, dat dit jaar voor het eerst kwaliteitsbeeld genoemd wordt. De laatste versie van het kwaliteitsbeeld vindt hier.

Afwezigheid winstoogmerk: De instelling heeft geen winstoogmerk, zoals blijkt uit de statuten en uit de feitelijke werkzaamheden.

Financieel overzicht: Stichting Maeykehiem publiceert jaarlijks op de website “Jaarverantwoording in de zorg”. Deze informatie vindt u hier. Door op de link te klikken, bereikt u de pagina voor jaarverantwoording in de zorg. Als u de optie ‘archief’ selecteert en daarna ‘direct doen’, kunt u de naam van onze instelling invoeren om de gewenste informatie te vinden. Het formulier publicatieplicht Zorginstellingen vindt u hier.

Vragen: Heeft u verdere vragen over de missie, het (financieel) beleid en de doelen? Voor informatie hierover kunt u contact opnemen met het secretariaat.